Category: Zabava

Zabava

Nerijetko možemo naići na ljude koji pitaju

admin

Propisi islama mogu se podijeliti na: – One propise čiju ljepotu nužno iziskuju i razum i ljudska priroda, poput apsolutne pravde koja je od temeljnih vrijednosti islama. – One propise čiju ljepotu nužno ne iziskuju razum i ljudska priroda, ali je mogu dokučiti, na nju ukazuju i u potpunom je skladu i sa razumom i […]

Read More
Zabava

Prva je knjiga poseban izazov. Udžbenik “Počela ekonomike”

admin

On nastoji studentu, ali i drugom zainteresiranom čitatelju, pružiti relativno jednostavnu i konciznu informaciju. Upoznavanje je s osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama podržano brojnim tablicama i još brojnijim grafičkim prikazima. Svijet je ekonomike prebogat i slojevit. Obraditi teme koje će zadovoljiti potrebe studenata prve godine, ali koje će i provocirati njihov interes, jest izuzetno delikatna […]

Read More
Zabava

Kulturološki faktori

admin

I doista, Kur’an je dovoljan dokaz da je Muhammed صلى الله عليه وسلم posljednji Božiji poslanik, ali i pored toga spomenućemo još neke nepobitne argumente koji ukazuju na to…2 Kultura predstavlja skup znanja, vjerovanja, umjetnosti, zakona, morala, običaja, navika i drugih specifičnih karakteristika naroda, kao jedan je od najvažnijih utjecaja na način života ljudi, pa […]

Read More
Zabava

Senzorski faktori

admin

Mnogi islamski učenjaci napisali su djela koja tematski tretiraju znakove i nadnaravna djela, mudžize, Vjerovjesnika صلى الله عليه وسلم .Ukupni broj nadnaravnih djela, mudžiza, koja se spominju u knjigama nadmašuju brojku od hiljadu, poput povećanja hrane, liječenja bolesnih, jecanja panja i dr. Svakako najveća mudžiza (čudo) je Kur’an. Nema nikakve sumnje da su svi ti […]

Read More
Zabava

Znanost o prehrani

admin

No, prije njih kao nutricionisti prepoznati su Hipokrat (460. – 377. pr. n. e.), koji je smatrao da isto jelo i piće ne mogu odgovarati bolesnom i zdravom čovjeku, zatim Cornelius Celsus, koji u 1. stoljeću smatra da je liječenje bolesnika dijetom najljepši i najteži dio medicine. Galenova saznanja (131. -201.) godinama su u Europi […]

Read More
Zabava

Vrabac nije bio najgori đak u razredu

admin

Naime, u jednom od najtežih trenutaka za muslimane, kada su kopali hendek (kanal), kako bi se odbranili od saveza arapskih i jevrejskih plemena koji je brojio oko 10 000 ljudi, a koji su želeli da istrijebe muslimane i poptuno završe sa njima, a kojih tek bijaše oko 3000, Allahov Poslanik صلى الله عليه وسلم razbijajući […]

Read More