Zabava

Prva je knjiga poseban izazov. Udžbenik “Počela ekonomike”

admin

On nastoji studentu, ali i drugom zainteresiranom čitatelju,
pružiti relativno jednostavnu i konciznu informaciju. Upoznavanje je s
osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama podržano brojnim
tablicama i još brojnijim grafičkim prikazima.
Svijet je ekonomike prebogat i slojevit. Obraditi teme koje će
zadovoljiti potrebe studenata prve godine, ali koje će i provocirati njihov
interes, jest izuzetno delikatna zadaća. Autor je ovomu nastojao
udovoljiti vodeći računa o nastavnom programu predmeta “Počela
ekonomije”. Sadržaj knjige nastoji pratiti i pokriva većim dijelom
nastavni program navedenog predmeta. Autor, pri tome, zadržava pravo
razlikovanja ekonomike, znanosti o ekonomiji, i ekonomije.
Uobičajena je i gotovo standardna podjela ekonomike na
mikroekonomiku i makroekonomiku. Udžbenik udovoljava ovakvoj,
“novijoj”, podjeli ekonomike. Sastoji se od petnaest poglavlja. Prvih
deset poglavlja je posvećeno mikroekonomici – analizi ponašanja
individualnih ekonomskih subjekata – potrošača i poduzeća, formiranju
cijene dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama, određivanju
veličine outputa pojedinih dobara, određivanju cijena čimbenika
proizvodnje, tzv. mikroekonomskoj ulozi države, itd.
Makroekonomika obuhvaća pet poglavlja koja se bave pitanjem
temeljnih makroekonomskih pojmova (inflacija, nezaposlenost, bruto
nacionalni proizvod), makroekonomske ravnoteže, te fiskalne i
monetarne politike.

Uzvišeni Allah kaže: Mi smo, zaista, čovjeka od uzorka gline
stvorili22, zatim činimo da kao kap sjemena u stanište pripremljeno
dospije, pa onda kap sjemena ugruškom stvorimo, zatim od ugruška
zakvačak stvorimo, pa od zakvačka kosti stvorimo, a onda kosti mesom
zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oformimo, pa neka je
uzvišen Allah, Najbolji Stvoritelj! (Kur’an, 23:12-14)
Kur’anski tekstovi koji govore o stvaranju čovjeka, od kojih
smo ovdje spomenuli dio, predstavljeni su jednom od najvećih
autoriteta u embriologiji dr. Kejtu Muru (Keith Moore) koji je bio
profesor embriologije i šef Katedre u okviru Odsjeka za anatomiju
na Univerzitetu u Torontu, u Kanadi, nakon čega je ostao zapanjen.
1981. godine, u toku Sedme medicinske konferencije u Demamu, dr. Mur je rekao:
“Bilo je to veliko zadovoljstvo za mene da pomognem, da razjasnim
tvrdnje u Kur’anu u pogledu ljudskog razvoja. Jasno mi je da su ove tvrdnje

On, međutim, drži da je ostavio i
više nego dovoljno prostora za “specijaliste”, za detaljnija razmatranja
kako mikro tako i makroekonomike. Naime, udžbenik “Počela
ekonomike” ne pokriva niti svu mikroekonomiku niti, dakako, svu
makroekonomsku problematiku. On je osnova koja studente priprema za
usvajanje ne samo detaljnijih, nego i sveobuhvatnijih znanja. Prema
tomu, mogući prigovor da udžbenik zahvaća gotovo sva, prije svega,
mikroekonomska pitanja i probleme držimo, dakako, nezaslužnim
komplimentom. Ekonomika, makar bila riječ i o njenim osnovama, ne
može pobjeći od svog sadržaja.
Autor mora priznati izvjesno, ne i neveliko, nestrpljenje kada je u
pitanju tiskanje ove knjige. Držim, naime, da će pomoć i ove vrste, ma
koliko skromna ona bila, dobro doći, prije svega, mojim studentima.
Njihov će sud biti od velike vrijednosti.
Posebice zahvaljujem recenzentima ove knjige. Njihovi su savjeti
i primjedbe bili od neprocjenjive važnosti. Prof. dr. sc. Ivan Bilić,
prof.dr.sc. Marijan Karić, doc. dr. sc. Branko Kovačević, te prof.dr.sc.
Ivan Mandić, čije me mentorstvo i dobra ruka vodi kroz ovih dvadeset i
nešto godina na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, odvojili su svoje
dragocjeno vrijeme i svojim pozitivnim recenzijama potvrdili moje
napore.
Velika je moja zahvalnost, za pruženu svekoliku potporu, mojim
roditeljima – pokojnoj majci Mariji i ocu Franji te supruzi Lidiji.

Muhammedu morale doći od Boga zbog toga što gotovo sve od navedenog
znanja nije otkriveno ni mnogo stoljeća nakon objavljivanja Kur’ana. Ovo
meni dokazuje da je Muhammed morao biti Poslanik od Boga.”
RECEPTORI ZA BOL SU PRISUTNI U KOŽI
Uzvišeni Allah kaže: Doista, one koji ne vjeruju u ajete i znakove
Naše Mi ćemo u Vatru baciti, pa kada god im se kože ispeku, zamijenićemo
ih drugim kožama, kako bi patnju osjetili. Allah je, doista, Silni i Mudri.
(Kur’an, 4:56)
U koži postoje receptori za bol, bez kojih nijedna osoba ne bi
bila u stanju da osjeti bol. Danas je, isto tako, specijalistima poznato
da duboke opekotine uništavaju nervne završetke, tako da osoba
nakon toga ne osjeća nikakvu bol.

PREDGOVOR II. izdanju
Prošlo je gotovo pet godina od prvog predgovora, odnosno prvog
izdanja ove knjige. Držim da prvo izdanje bijaše dobro prihvaćeno,
dakako i prije svega, od strane studenata. Nadam se da su “dječje
bolesti” prvog izdanja izbjegnute u ovome koje je pred Vama. Ali, i ovo
izdanje nema pretenzija biti više od osnove koja studente priprema za
stjecanje novih i širih znanja iz ekonomske teorije – ekonomike.
Sve su izmjene i dopune ovog izdanja učinjene u mikroekonomskoj domeni knjige i tiču se potražnje i ponude, tržišne ravnoteže,
potrošačevog izbora odnosno potrošačeve ravnoteže te tržišta dobara.
Povećan je, dakako, broj stranica, ali one, nadam se, nisu dodatno
opterećenje za čitatelja već predstavljaju nove informacije i olakšavaju
razumijevanje gradiva. Ovime je, moguće, ostavljen prostor i za
eventualno treće izdanje koje se u većoj mjeri ima posvetiti pitanjima
makroekonomike.
Iznova zahvaljujem recenzentima knjige. Prof. dr. sc. Branko
Kovačević, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof.
dr. sc. Marijan Karić, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u
Osijeku, svojim su nadasve korisnim primjedbama i savjetima uvelike
olakšali posao autoru.

Teško je zamisliti postojanje bilo kojeg društva (pa, makar to bilo
i društvo svetaca) koje ne bi posjedovalo nekakav mehanizam društvene
koordinacije. Bez takvog mehanizma, koji individualnim naporima i
aktivnostima daje društveni predznak, teško da bismo uživali u, ipak,
blagodatima civilizacije. Dapače, u takvim okolnostima (odsustvo mehanizma socijalne koordinacije i kooperacije), kako veli Thomas Hobbes,
nema mjesta za industriju, nema računanja vremena, ne postoji
umjetnost, pismo, zajednica i najgore od svega, postojao bi stalni strah,
opasnost od nasilne smrti, a čovjekov bi život bio usamljenički,
siromašan i, naravno, kratak.1
I sve to samo pod pretpostavkom da je izostao onaj najprimitivniji oblik kooperacije koji jednostavno znači odsustvo nasilja.
Što je to što veliki broj sasvim različitih ljudi navodi da poduzimaju čitav niz, međusobno, na složen način povezanih i isprepletenih,
aktivnosti koje rezultiraju proizvodnjom dobara i usluga koje znače
opstanak i napredak ljudskog društva?

 

Leave A Comment